Kallelse till årsmöte

Värmlands Schackförbund
Styrelsen 2021-02-20
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021
PLATS: Telefonmöte
RING: 070 194 00 08 Ange kod 1661706 och #
Tid: Lördag 2021-03-27, Kl. 10.00
Dagordning
1 Årsmötets öppnande
2 Justering av röstlängd
3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4 Val av två justeringsmän
5 Mötets behöriga utlysande
6 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
7 Förbundsstyrelsens resultat- och balansräkning
8 Revisionsberättelse
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Motioner och propositioner
11 Medlemsavgifter
12 a. Val av ordförande i förbundsstyrelsen
b. Val av övriga ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen
13 Val av två revisorer med suppleanter
14 Christian Bergmans minnesfond
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet
Val av styrelse och revisorer
15 Val av valberedning